1. V súlade so zákonom č 108/2000 § 12 máte ako zákazník právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. 
2. Vrátením sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcovi (napr. Slovenské pošte) alebo priamo u dodávateľa. Náklady na poštovné hradí zákazník. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené prevodom na jeho účet a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Peniaze za prepravné a balné sa nevracajú. Podľa zákona je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skutočné a zdokumentované náklady spojené s vrátením tovaru. 
3. Zákazník má právo na vrátenie tovaru aj bez udania dôvodu, a to za rovnakých podmienok (pozri vyššie).
 
Reklamačný poriadok
 
1. Na každý tovar sa vzťahuje minimálne 24 mesačná zákonná záručná lehota, ak nie je výrobcom poskytnutá záručná doba dlhšia.
2. Zákazník je povinný tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodávky, a to bez zbytočného odkladu, ihneď po jeho prevzatí. Prevzatím sa rozumie odovzdanie tovaru dopravcom (napr. pošta) zákazníkovi.
3. Zákazník je povinný prezrieť tovar s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby zistil všetky prípadné chyby.
4. Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne po vykonaní prehliadky dodaného tovaru všetky prípadné vady tovaru aj dodávky, ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej starostlivosti bolo možné zistiť.
5. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste je nutné podať o tomto stave správu predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní po prevzatí.
6. Zákazník musí oznámiť zistené vady predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku chyby uplatňuje.
7. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť záručný doklad, doklad o zaplatení a dodaní tovaru a reklamovaný tovar.
8. V prípade reklamácie vád tovaru, za ktorého akosť prevzal predávajúci záruku od výrobcu, musia byť vady reklamované najneskôr do konca záručnej lehoty.
9. Zákazník pri uplatňovaní reklamácie zašle písomne popis chyby e-mailom:info@ochladime.sk
Alebo poštou na adresu prevádzkovateľa:
 
I&M Montres s.r.o.
Na križovatkách 18
82104 Bratislava

+421 903 520 152
 
10. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní. Zákonná lehota začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Súbory cookie nám pomáhajú prispôsobiť našu stránku pre vaše potreby, a niektoré sú potrebné k tomu, aby naša webová stránka fungovala. Súbory cookie nám tiež umožňujú zobrazovať vám prispôsobené ponuky a reklamy. Súbory cookies môžete kedykoľvek spravovať. VIAC.